Español|Galego

Equipo COVID do Ludy

Ludy COVID
  • Coordinadora

    ◦ Soledad Barroso Gómez.

  • Compoñentes

    ◦ Laura Ferreño Montero. Encargada da xestión do material.

    ◦ Miguel Castro Serantes. Responsable da xestión do acompañamento do alumnado con sintomatoloxía.

    ◦ Juan Mira Vázquez. Suplente.


  Xustificación

Ao abeiro do Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de Ensino non Universitario de Galicia do 22 de xullo de 2020 para o curso 2020-2021 e das Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública e a actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico do 31 de agosto de 2020.

PROTOCOLO COVID
11/09/2020