Español|Galego

O noso proxecto educativo persigue os seguintes obxectivos:

 • Conseguer que todoslos alumnos superen os contenidos de coñecemento establecidos pola Consellería de Educación para que adquiran unha base cultural sólida que lles permita un desenrolo armónico e perfeccionamiento integral.

 • Fomentar as actividades físico deportivas para un desenrolo armonioso e saudable tanto do corpo como do espírito.

 • Animar ao alumnado ao espíritu crítico, que lles capacite na procura da verdade mediante o perfeccionamiento das súas capacidades de observación e investigación.

 • Inculcar no neno /nena o respeito, o amor e a millora do medio natural no que se desenvolve.

 • Coñecer a responsabilidade dos seus dereitos e deberes, para crecer en liberdade, con sinceridade e xustiza da man da nosa Constitución e da Declaración dos Dereitos Humáns, e dos Dereitos do Neno.

 • Conseguir que os alumnos consigan e perfeccionen os seus hábitos de estudo, relixión, orde e hixiene, compañerismo, autocontrol e aproveitamento do tempo de lecer.

 • Adquirir hábitos intelectuais e técnicas de traballo que lle permitan "aprender a aprender".

 • Aprender a expresarse, a descubrir, a solucionar problemas e dar a súa opinión.

 • Potenciar a lectura comprensiva en todolos ámbitos, para a adquisición de hábitos lectores adecuados que lle permitan utilizar a lectura como un medio de información, aprendizaxe e entretenimento.

 • Impulsar o disfrute e interés polo canto, a interpretación musical e as manifestacións artísticas do mundo plástico e dramático.

 • Espertar o interés por outras linguas como medio de enriquecimento persoal e a apertura a outras culturas.

 • Avanzar no uso e manexo das novas tecnoloxías, como recurso de aprendizaxe e entretenimento.

 • Coñecer o patrimonio cultural, participar na súa conservación e millora e respetar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e individuos, desenrolando una actitude de interese e respeto cara ó exercicio dese dereito.