AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2023-2024

AXUDAS PARA ADQUISIÓN DE LIBROS DE TEXTO:

 • Destinatarios: alumnado que o vindeiro curso 2023/2024 curse 1º e 2º de Educación Primaria.

AXUDAS PARA ADQUISIÓN DE MATERIAL ESCOLAR:

 • Destinatarios: alumnado que o vindeiro curso 2023/2024 curse Educación Primaria.

FONDO SOLIDARIO (banco de libros):

 • Destinatarios: alumnado que o vindeiro curso 2023/2024 curse 3º e 4º de Educación Primaria.
 • O alumnado que foi beneficiario este curso do fondo de libros deberá devolver os libros  antes do 21 de xuño seguindo as indicacións do titor. De non ser así perdería o dereito a estas axudas.
 • 5º e 6º de primaria non entrará no Fondo Solidario porque están dentro do proxecto EDIXGAL no que cada alumno terá un portátil de empréstamo e material dixital de balde, só se poderán solicitar as axudas do punto anterior para adquirir material. EDIXGAL xa está concedido para todos (non é necesario facer nada por agora).

As familias poderán solicitar estas axudas ata o mércores 21 de xuño, cubrindo os anexos I e II (unha única solicitude por familia, incluíndo nela a todos os alumnos matriculados en Educación Primaria neste Centro) e entregando a seguinte documentación:

 • Fotocopia do Libro de Familia no que figuren todos os membros da unidade familiar – tódalas páxinas escritas. No caso de non telo, certificado de convivencia ou Informe de Servizos Sociais.
 • En caso de separación ou divorcio, deberán achegar, ademais, a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do menor.
 • No caso de discapacidade do alumno, do solicitante ou dalgún membro da Unidade Familiar: resolución do INSS da Seguridade Social de recoñecemento da pensión de incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez. A data de referencia é 31/12/2021.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Documentación acreditativa no caso de violencia de xénero.
 • Resolución administrativa ou xudicial do acollemento.
 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES:

Atendendo ás indicacións da Consellería de Cultura, Educación e Universidade  a solicitude pode facerse de 3 maneiras, preferiblemente, pola opción 1 (vía telemática).

 1. Na aplicación FONDOLIBROS e, unha vez cuberta e gardada, a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia.
 2. Na aplicación FONDOLIBROS e, unha vez cuberta e gardada, imprimirase e presentarase no Colexio. LUNS (16:30 – 18:00 ) e MÉRCORES (16:30 – 18:00)
 3. Na oficina do Colexio. LUNS (16:30 – 18:00 ) e MÉRCORES (16:30 – 18:00)

Máis información no DOG do venres 19 de maio / Orde do 10 de maio de 2023